This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Golwg wahanol wrth ddarganfod

Croeso i Ddinbych

Saif tref farchnad hanesyddol Dinbych yng nghalon Gogledd Cymru, yn edrych i lawr dros ysblander Dyffryn Clwyd. Dyma gartref tywysogion ac iarllod, gwrthryfelwyr a chwyldroadwyr, lle mae haenau o hanes wedi siapio pensaerniaeth y dref a chymeriad y bobl.

Gallwch ymlacio yn un o’n tafarndai traddodiadol lle mae pobl wedi bod yn mwynhau bwyd da a sgwrs ers dros 500 mlynedd, neu grwydro’r Castell a cherdded ar y muriau sydd wedi amddiffyn y dref am naw canrif a mwynhau’r golygfeydd godidog na chawsant eu cyffwrdd ers hynny.

Mae yma erddi cudd a mwy o adeiladau rhestredig nag yn unrhyw dref arall yng Nghymru, felly rydych yn siŵr o ddarganfod perl annisgwyl wrth grwydro – ond mae Dinbych yn gymuned waith sy’n byw yn y presennol, ceir yma gymuned gelf fywiog a dewis gwych o siopau annibynnol, caffis, tafarndai a bwytai ac ym mwrlwm hen sgwâr y dref gallwch grwydro fel y mynnwch neu eistedd yn dawel i wylio’r byd a’i brysurdeb.

AGORIADAU’R DREF

 

Er mwyn gwneud y mwyaf o’ch ymweliad â thref Dinbych, ewch am dro ar hyd Furiau’r Dref. Gallwch fenthyg agoriad o’r Castell neu’r Llyfrgell ym mhen uchaf Stryd y Dyffryn er mwyn crwydro fel y mynnwch!

DIGWYDDIADAU’R DYFODOL

***NEWYDDION*** 22 - 24 Medi 2017
Penwythnos Yma: Drysau Agored Dinbych; Gwyl Gwrw Dinbych, Canmlwyddiant Neuadd y Dref

DYDD SADWRN - PARCIO AM DDIM!! >

Drysau Agored - Eglwys y Santes Fair 23 - 24 Medi 2017
Fe adeiladwyd Eglwys y Santes Fair yn 1874 i ddisodli eglwys ganoloesol Sant Ilar o fewn hen furiau’r dref >

Drysau Agored - Eglwys Llanfarchell 23 - 24 Medi 2017
Wedi ei hadeiladu ar safle cell y Santes Farchell o’r 7g, mae’r eglwys yn enghraifft glasurol o ddull deugorff ‘Dyffryn Clwyd’ ac mae’n cynnwys rhai henebion nodedig.
>

Drysau Agored - Amgueddfa Dinbych 23 - 24 Medi 2017
Arddangosfa Fforwm Treftadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru (FfTGDdC): Cyfle i chi ddysgu mwy amdan y FfGDdC a sefydlwyd fel menter gwirfoddol i glodfori, gwarchod a hrwyddo treftadaeth gyfoethog yr ardal >

Drysau Agored - Y Carriageworks 23 - 24 Medi 2017
Cyn weithdy cerbydau hanesyddol bwysig o’r 19eg ganrif i ddarparu a gwasanaethu cerbydau a dynnir gan geffyl >

Drysau Agored - Amgueddfa 50au Cae Dai 23 Medi 2017
Amgueddfa y 1950au, gyda eitemau o’r 40au hwyr a’r 50au cynnar >

Drysau Agored - Theatr Twm o'r Nant 23 - 24 Medi 2017
Cafodd yr adeilad hwn, sydd wedi ei gofrestru fel Gradd II ar y Gofrestr Adeiladau Hynafol, ei roi i’r dref ym 1890 gan Dr Evan Pierce fel Neuadd Goffa er cof am ei fam >

Drysau Agored - Amgueddfa Gwefr heb Wifrau 23 - 24 Medi 2017
Sefydlwyd Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau yn 2008 i rhoi gwybod i bobl am bwysigrwydd radio a darlledu yn hanes goroesi’r iaith Gymraeg a hunaniaeth Gymreig >

Drysau Agored - Gwasg Gee 23 - 24 Medi 2017
Gwasg argraffu annibynnol hynaf Cymru, a sefydlwyd ym 1809, cyn iddi gau ei drysau yn 2001. Mae'r penwythnos yma yn cynnig cyfle anaml i ymwelwyr weld yr adeiladau o'r iard mewnol >

Drysau Agored - Gardd Goffa'r Dr Evan Pierce 23 - 24 Medi 2017
Dr Evan Pierce ei hun a adeiladodd y golofn 50 troedfedd a’i gerflun ohono’i hun ar ei phen i nodi ei ddyngarwch fel Crwner, YH, Henadur a Maer Dinbych bum gwaith >

Drysau Agored - Bryn-y-Parc 23 - 24 Medi 2017
Mae Bryn Y Parc yn dŷ trefol pwysig iawn yn dyddio o ganol yr unfed ganrif ar bymtheg >

Drysau Agored - Muriau Tref Dinbych 23 - 24 Medi 2017
Mae muriau’r dref yn cwmpasu’r hen dref a chastell Dinbych ac maent yn ymestyn am bron i ddwy ran o dair o filltir >

Drysau Agored - Eglwys Caerlŷr 23 - 24 Medi 2017
Dechreuodd, Robert Dudley, Iarll Caerlŷr adeiladu yr eglwys hon ym 1578, gyda’r bwriad, mae’n debyg o drosglwyddo’r Esgobaeth o Lanelwy i Ddinbych. Roedd y strwythur yn dal yn anghyflawn pan fu farw yn 1588 >

Drysau Agored - Castell Dinbych 23 - 24 Medi 2017
Mae Castell Dinbych yn un o’r caerau a ffurfiai “gylch cestyll” y Brenin Edward I, ac mae pedwar ohonyn nhw (Caernarfon, Conwy, Harlech a Biwmares) wedi eu henwi’n safleoedd Treftadaeth y Byd >

Drysau Agored - Porth y Bwrdeiswyr 23 - 24 Medi 2017
Un o ddau borthdai caerog yn rheoli mynediad i’r dref furiog o 1282 ymlaen. Gyda porthcwlis, tyllau llofruddio a holltau saethau roedd yn rwystr anodd ei drechu i ymosodwyr >

Gwyl Cwrw Dinbych 23 Medi 2017
Gwyl Cwrw Dinbych >

Drysau Agored 2017 23 - 24 Medi 2017
Drysau Agored 2017 - Dathliad o bensaerniaeth a threftadaeth Dinbych >

Drysau Agored - Brodordy Dinbych 23 - 24 Medi 2017
Sefydlwyd Brodordy Dinbych rhwng 1343-50 gan gymuned Garmelaidd a’i chysegru i’r Santes Fair. >

2 Sgwar y Goron (Travelsport) 23 Medi 2017
Tŷ ffram pren yn dyddio, mae’n debyg, o ddiwedd C16, gyda rhannau o friciau a stwco o’r C19 >

Drysau Agored - Taith Gwaenynog 23 Medi 2017
Taith dywysedig hanesyddol (oddeutu 3 milltir) o Ddinbych heibio Galch Hill ac yna i Neuadd Gwaenynog, cartrefi y teulu Myddelton >

Drysau Agored - Taith Gwrw Dinbych 23 Medi 2017
Yn cyd-daro gyda Gŵyl Cwrw Blynyddol Dinbych mae’r daith hon yn rhoi blas i ymwelwyr o hanes bragu, y tafarndai niferus, y tai gwneud brag a’r iardiau potelu a oedd yn bodoli yn Ninbych ynghyd ag ymdrechion y symudiad dirwestol i’w cau >

Drysau Agored - Taith o'r Dref 23 Medi 2017
Taith Dywysedig - "Taith o'r Dref"
Tua 1.5 awr o hyd >

StudioMADE yn cyflwyno ... GLYPH 23 Medi 2017
Dinbych ... Mae arnom eich angen chi!

Ar y 23ain Medi byddwn yn dadorchuddio wyddor Dinbych ac mae arnom eich cymorth chi i wneud hyn ddigwydd. >

Drysau Agored - Elwy Bank, Llanelwy 23 - 24 Medi 2017
Adeilad rhestredig Gradd II yn dyddio o tua 1790, roedd Elwy Bank unwaith yn fanc ar y Stryd Fawr. Y nodwedd fwyaf rhyfeddol o’r adeilad hwn yw’r casgliad o furluniau yn y parlwr >

Drysau Agored - Gardd Beatrix Potter, Neuadd Gwaenynog 23 - 24 Medi 2017
Roedd Beatrix Potter, crewr Peter Rabbit yn ymweld a Neuadd Gwaenynog, cartref ei hewythr, yn reolaidd yn ystod yr 1890au. >

Drysau Agored - Neuadd Seiri Rhyddion Dinbych 23 Medi 2017
Codwyd yr adeilad ym 1872 yn wreiddiol fel Capel yr Annibynwyr Tower Hill >

Drysau Agored - Llyfrgell Dinbych 23 - 24 Medi 2017
Llyfrgell Dinbych - Prif bwynt gwybodaeth ar y diwrnod – lle da i gychwyn.

Fe’i codwyd yn 1572 fel Neuadd y Sir dan nawddogaeth Robert Dudley, Iarll Caerlŷr
>

Crochendy Brwcws 23 - 24 Medi 2017
Bragdy oedd pwrpas gwreiddiol yr adeilad yma o’r 19eg ganrif cynnar yn darparu y brag i’r tafarndai a bragdai lleol. Oherwydd yr adeiladwaith cadarn a’r newidiadau atseiniol mae cymeriad cryf yr adeilad yn parhau. >

Capel yr Inffyrmari 23 - 24 Medi 2017
Agorodd Inffyrmari Dinbych ei ddrws ym 1807 gyda'r capel a llety'r nyrsus yn cael eu ychwanegu ym 1957. Mae penwythnos Drysau Agored yn gyfle unigryw i ymwelwyr ddysgu mwy amdan yr ysbyty hanesyddol yma >

Drysau Agored - Cefn Du, Tremeirchion 23 Medi 2017
Mae’r tŷ a’r labordai wedi’u gosod mewn 6 erw o goetir ar lethrau dwyreiniol Cefn Du, un o fryniau llai Bryniau Clwyd. Mae’r cyfadeilad wedi datblygu dros rai blynyddoedd gydag effeithlonrwydd ynni yn nod parhaol >

TEITHIAU TYWYSEDIG AM DDIM a Drysau Agored Dinbych

Bob bore Sadwrn a Sul rhwng mis Ebrill a mis Medi, mae gwirfoddolwyr lleol yn arwain teithiau o amgylch y dref farchnad ganoloesol. Mae’r teithiau’n dechrau ger cerflun H.M.Stanley o flaen y Llyfrgell am 10.30yb ac yn para tua 1½ awr.

Darperir, trwy drefniant, deithiau i grwpiau trwy gydol y flwyddyn ar ddiwrnod ac amser sy'n gyfleus. I gael mwy o wybodaeth amdan y teithiau neu i drefnu taith ar gyfer grwpiau, ffoniwch Neuadd y Dref cyn 12yp, 01745 815984 (Llun-Gwener) neu e-bost: townclerk@denbightowncouncil.gov.uk

 

DRYSAU AGORED DINBYCH

Pob mis Medi, fel rhan o Ddyddiau Treftadaeth Ewropeaidd, bydd nifer o adeiladau diddorol, hyfryd a hanesyddol ar agor i'r cyhoedd AM DDIM.

Bydd Drysau Agored Dinbych 2017 yn cael ei gynnal dros benwythnos 23/24 Medi 2017.

Mae manylion o'r gwahanol adeiladau a digwyddiadau i'w cael yn yr adran Digwyddiadau'r Dyfodol. Mae copiau o'r llyfryn ar gael o Lyfrgelloedd Sir Ddinbych