This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Sioe Dinbych 2017 (26 Awst 2017)

Sioe teuluol traddodiadol awyr agored yw Sioe Dinbych yn cael ei gynnal yn nhref marchnad hanesyddol Dinbych yn Nyffryn Clwyd. Mae'r sioe yn cynnig amrywiaeth o adloniant gyda llu o gymdeithasau lleol yn dod at eu gilydd i ddathlu goreuon y dref.

Giatiau ar agor o 11 o'r gloch - Cae Lôn Felin, Ffordd Ystrad, Dinbych

Oedolion £7.00, Consesiynau £5.00, Plant 16 a iau am ddim

http://www.thedenbighshow.co.uk/

Penwythnos llawn hwyl i’r teulu cyfan yng Nghastell Dinbych! (27 – 28 Awst 2017)

Penwythnos llawn hwyl i’r teulu cyfan yng Nghastell Dinbych!

Ewch yn ôl mewn amser i gwrdd â chymeriadau canoloesol, a gwyliwch hanes y castell canoloesol hwn yn dod yn fyw gyda golygfeydd, synau ac arogleuon y cyfnod. Gweithgareddau ymarferol, hanes byw, sgyrsiau ac arddangosfeydd. Addas i'r teulu cyfan.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
27 Aws - 28 Aws 2017

Amseroedd
11am - 4pm

Prisiau
Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.90*
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.60
Aelod - Am ddim
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim
*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

 

 

Clwb Ffilmiau Dinbych - The Book Thief (2013) (8 Medi 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "The Book Thief" (2013) (12) Drama/Rhyfel

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Drysau Agored - Amgueddfa 50au Cae Dai (23 Medi 2017)

Lawnt, Dinbych, LL16 3SU

Amgueddfa y 1950au, gyda eitemau o’r 40au hwyr a’r 50au cynnar. Mae hefyd yn cynnwys model o lolfa a garej trwsio ceir. Hefyd mae yna geir o’r cyfnod gan gynnwys Cadillac pinc a lori y lladrad tren enfawr.

Dydd Sadwrn yn unig, 11yb – 4yp

Drysau Agored 2017 (23 – 24 Medi 2017)

Bydd nifer o gartrefi ac adeiladau hanesyddol, diddorol sy’n anarferol ac yn hardd yn cael eu hagor i’r cyhoedd fis Medi er mwyn cynnal teithiau o’u cwmpas a sgyrsiau yn eu cylch. Mae’r penwythnos treftadaeth diddorol hwn yn rhan o raglen sy’n digwydd ledled Ewrop sy’n cael ei gynnal gan Grŵp Drysau Agored Dinbych gyda cefnogaeth Cadw, Cyngor Tref Dinbych a Grŵp Cynefin

Yn ychwanegol i'r adeiladau/safleoedd bydd nifer o ddigwyddiadau, arddangosfeydd a teithiau ar gael

Bydd manylion o'r rhain yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach ar y wean yma ac hefyd mwn llyfryn.

Cofiwch gadw golwg ar y wefan hon!

Gwyl Cwrw Dinbych (23 Medi 2017)

Bwrdd Crwn Dinbych yn cyflwyno Gwyl Cwrw Dinbych

Bydd oddeutu 35 gwahanol gwrw a seidr ar gael gan nifer of fragdai meicro o Ogledd Cymru ac ardael Caer.

Lleoliad: Neuadd y Dref, Lôn Crown, Dinbych, LL16 3TB

Amser: 12:30yp - 10:30yh

Mynediad: £5

Am mwy o fanylion ewch i: https://www.denbighbeerfestival.org/ 

 

Drysau Agored - Porth y Bwrdeiswyr (23 – 24 Medi 2017)

Adeilad Rhestredig Gradd I, Heneb Gofrestredig | Allt y Castell, Dinbych, LL16 3NH

Y porthdy caerog hwn oedd y fynedfa i’r dref furiog o 1282 ymlaen ac roedd iddo borthcwlis, tyllau llofruddio a holltau saethau. Roedd yn un o bâr o fynedfeydd; y llall oedd Porth y Trysorlys sydd wedi ei golli erbyn hyn. Fe adeiladwyd y ddau rhwng 1282 a 1294 gan Henry de Lacy, Iarll Lincoln, drwy ganiatâd Edward I ac fe’u dyluniwyd yn ôl pob tebyg gan bensaer milwrol blaenllaw’r dydd, y ‘Master James of St George’. Mae tyrau gefeilliol Porth y Bwrdeiswyr yn llunio’r symbol ar sêl ddinesig Dinbych. Mae’r adeilad wedi ei ddefnyddio hefyd fel siambr y cyngor a charchar

Sadwrn a Sul 11yb-4yp | Gall fod yn anodd cyrraedd ato i rai: mae gris i fynd i mewn i’r tŵr

Drysau Agored - Castell Dinbych (23 – 24 Medi 2017)

Adeilad Rhestredig Gradd I, Heneb Gofrestredig | Allt y Castell, LL16 3NH

Canolfan ymwelwyr newydd gyda nodweddion dylunio isel-amgylcheddol.

Mae Castell Dinbych yn un o’r caerau a ffurfiai “gylch cestyll” y Brenin Edward I, ac mae pedwar ohonyn nhw (Caernarfon, Conwy, Harlech a Biwmares) wedi eu henwi’n safleoedd Treftadaeth y Byd. Fe gychwynnwyd ar adeiladu’r Castell yn 1282 gan Henry de Lacy, un o brif gadlywyddion Edward I. Nid dyma’r cadarnle cyntaf i fod ar y safle strategol hwn: fe’i hadeiladwyd dros gadarnle Dafydd ap Gruffudd, yr arweinydd Cymreig a orchfygwyd gan Edward yn 1282. Yn ystod y Rhyfel Cartref (1642-1649), fe atgyweiriwyd y castell a oedd yn dadfeilio bryd hynny, gan y Cyrnol William Salesbury. Yn 1646 fe oddefodd y castell warchae o naw mis. Pan ildiodd Dinbych yn y diwedd ar Hydref 26 1646, roedd hynny oherwydd bod y Brenin wedi gorchymyn Salesbury’n bersonol i wneud hynny.

Sadwrn a Sul 11yb-4yp | Gall fod yn anodd cyrraedd ato i rai

Drysau Agored - Muriau Tref Dinbych (23 – 24 Medi 2017)

Adeilad Rhestredig Gradd I, Heneb Gofrestredig | Lôn Bull, LL16 3SN

Mae muriau’r dref yn cwmpasu’r hen dref a chastell Dinbych ac maent yn ymestyn am bron i ddwy ran o dair o filltir. Fe gychwynnwyd ar y gwaith yn 1282 ac roedd yn cynnwys y Tŵr Goblin 20m o uchder, a adeiladwyd i amgáu a diogelu’r unig ffynhonnell ddŵr dibynadwy ar gyfer y castell. Fe lwyddodd y muriau i ddal llu gwarchaeol Pengryniaid Oliver Cromwell yn ôl am naw mis yn ystod y Rhyfel Cartref, pan amddiffynnwyd y garsiwn gan y Cyrnol William Salesbury, ‘Old blue stockings’. Mae llwybr y mur o Dŵr yr Iarlles i Dŵr Goblin â golygfeydd bendigedig ar draws Dyffryn Clwyd i Foel Famau a Bryniau Clwyd.

Sadwrn a Sul 11.00yb-4.00yp | Dim mynediad anabl: mae llawer o risiau a llwybrau anwastad; rydym ni’n argymell i chi wisgo esgidiau addas

Drysau Agored - Gardd Goffa'r Dr Evan Pierce (23 – 24 Medi 2017)

Adeilad Rhestredig Gradd II*, Gardd Hanesyddol Gofrestredig | Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3BW

Dr Evan Pierce ei hun a adeiladodd y golofn 50 troedfedd a’i gerflun ohono’i hun ar ei phen i nodi ei ddyngarwch fel Crwner, YH, Henadur a Maer Dinbych bum gwaith. Mae’n coffáu hefyd ei waith fel meddyg yn ystod yr epidemig colera yn 1838. Byddai’r Dr Pierce wedi gallu gweld ei ddelwedd o’i gartref yn Salisbury Place gyferbyn. Cafodd yr ardd gyhoeddus Fictoraidd fechan yma ei hadnewyddu’n ddiweddar.

Sadwrn a Sul 9yb-5yp | Lle hawdd ei gyrraedd

Drysau Agored - Eglwys Llanfarchell (23 – 24 Medi 2017)

Adeilad Rhestredig Gradd I | Ffordd Llandyrnog, Dinbych, LL16 4ER

Wedi ei hadeiladu ar safle cell y Santes Farchell o’r 7g, mae’r eglwys yn enghraifft glasurol o ddull deugorff ‘Dyffryn Clwyd’ a mae’n cynnwys rhai henebion nodedig. Mae’r gwneuthurwr mapiau Humphrey Llwyd, aelodau o deulu pwerus Salusbury a chalon Richard Clough, y masnachwr a aned yn Ninbych, wedi eu claddu yma. Y tu allan mae bedd Twm o’r Nant, bardd Dinbych.

Sadwrn a Sul 10yb-4yp | Gwasanaeth dydd Sul 9.30-10.30yb | Lle hawdd ei gyrraedd

Crochendy Brwcws (23 – 24 Medi 2017)

Brwcws, Dinbych, LL16 4RE

Bragdy oedd pwrpas gwreiddiol yr adeilad yma o’r 19eg ganrif cynnar yn darparu  y brag i’r tafarndai a bragdai lleol. Mae’n adeilad cadarn wedi’w adeiladu o gerrig ar ochr yr afon ac yn defnyddio’r dŵr ar gyfer y broses bragu. Yn wreiddiol roedd yna dri llawr heb lawer o le uwch ben rhyngddynt. Roedd y broses angen arwynebedd llawr o faint i wneud y gorau o’r sestonau bragu bas/isel. Gyda datblygiad dulliau mwy diwydiannol o fragu nid oedd angen yr adeilad mwyach a cafodd ei addasu, yng nghanol y 60au, fel crochendy. Oherwydd yr adeiladwaith cadarn a’r newidiadau atseiniol mae cymeriad cryf yr adeilad yn parhau. Mae’r crochendy prysur yma, sy’n cael ei redeg gan David a Margaret Frith, yn ddefnydd delfrydol i’r adeilad hyfryd ar lan afon

Sadwrn a Sul 10yb-4yp | Lle hawdd ei gyrraedd

Drysau Agored - Eglwys y Santes Fair (23 – 24 Medi 2017)

Llain Henllan, Adeilad Rhestredig Gradd II*

LL16 3TN

Fe adeiladwyd Eglwys y Santes Fair yn 1874 i ddisodli eglwys ganoloesol Sant Ilar o fewn hen furiau’r dref. Wedi ei dylunio gan benseiri lleol Lloyd Williams ac Underwood mae’r eglwys yn cynnwys reredos (cerfiad ar y wal ddwyreiniol y tu cefn i’r allor) ardderchog ond dadleuol. Fe’i condemniwyd ar y pryd fel ‘cymhelliad i Babyddiaeth a bradychiad o egwyddorion y Diwygiad’.

Sadwrn a Sul 10yb-4yh - Gwasanaeth Bore Sul 11yb | Lle hawdd ei gyrraedd

Gŵyl Eirin Dinbych (7 Hydref 2017)

Mae Eirin Dinbych yn fath unigryw i'r dref, felly mae hi'n iawn i ni ei anrhydeddu gyda ei gwŷl hi ei hun! Yn fuan bydd yr eirin yn cael rhodd statws daearyddol gwarchodedig - gwyliwch allan amdano ...

Mae'r wŷl yn parhau trwy'r dydd gyda amrediad bendigedig o fwydydd ar gael, o rhostio mochyn gyda saws eirin i siocled eirin moethus. Dewch i flasu!

Neuadd y Dref, Sgwar y Goron, Dinbych, LL16 3JT

Amser: 10:00-4:00

Mynediad: AM DDIM

Clwb Ffilmiau Dinbych - The Third Man (1949) (13 Hydref 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "The Third Man" (1949) (PG) Film tywyll/Cyffrous

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - Big Eyes (2014) (10 Tachwedd 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Big Eyes" (2014) (12) Drama

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Sul y Cofio (12 Tachwedd 2017)

Bydd gwasanaeth blynyddol Sul y Cofio yn cael ei gynnal ar 8fed Tachwedd ger y Cofeb, Sgwar y Goron. Cychwyn am 10:30am

Clwb Ffilmiau Dinbych - 45 Years (2015) (1 Rhagfyr 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "45 Years" (2015)(15) Drama/Rhamant

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws.

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

PigStock the Movie (29 Hydref 2016 – 29 Hydref 2018) Ongoing

Marchnad Dinbych (7 Ionawr 2015 – 30 Rhagfyr 2018) Dydd Merchers 9.00am–4.00pm

Marchnad wythnosol traddodiadol pob dydd Mercher

Sgwar y Goron a Neuadd y Farchnad

Marchnad y Bobl, last Friday of the month 9.00am–2.00pm Neuadd y Farchnad

Mae’r farchnad misol yma, sydd yn cael ei gynnal yn Neuadd y Farchnad , Sgwar y Goron
ar ddydd Gwener olaf y mis, yn ffefryn gyda pobl lleol ac ymwelwyr ble mae cynnyrch a chrefftau cartref ar werth.

Le Roc Jive

Pob Dydd Mercher 8.00–10.30pm

Neuadd y Dref