This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Amaethyddiaeth a Chefn Gwlad (25 Mawrth – 25 Mehefin 2017)

Amgueddfa Dinbych yn cyflwyno ei Harddangosfa Gwanwyn - "Amaethyddiaeth a Chefn Gwlad"

Arddangosfa o ffermio, gweithgareddau a chrefftau gwledig o’r gorffennol a'r presennol yn Ninbych a'r cylch.

Arteffactau Ffermio a Chefn Gwlad

Oriel Lluniau

“Cofio Cefn Gwlad" (atgofion ar ffilm)

"Hwn Yw Fy Nyffryn I" (1951) Ffilm ddogfen am Ddyffryn Clwyd gan Gwilym R. Jones

a LLAWER MWY - rhywbeth i'r teulu cyfan

Mae'r arddangosfa yn agor ar ddydd Sadwrn 25ain Mawrth tan dydd Sul 25ain Mehefin

Oriau agor:

Llun: 1:30yp - 4:00yp

Iau: 1:30yp - 4:00yp

Sadwrn: 11:00yb - 4:00yp

Hefyd SADWRN 24ain & SUL 25ain Mehefin: 10:00yb – 5:00yp

Adegau eraill i'w cyhoeddi.

Grwpiau trwy drefniant

Amgueddfa Dinbych, Lôn Goch, Dinbych, LL16 3UU

Mynediad: AM DDIM

Am mwy o wybodaeth cysylltwch â 01745 814323 neu gwynethk@hotmail.co.uk

Gŵyl Ganol Haf Dinbych - Noson Cerddoriaeth Byw yn Yr Arad (24 Mehefin 2017)

Noson Cerddoriaeth Byw yn Yr Arad

Amser: 8.30pm

Mynediad: AM DDIM!

Lleoliad: Yr Arad, Stryd y Bont, Dinbych

Gŵyl Ganol Haf Dinbych - Triathlon y Plant (24 Mehefin 2017)

Cofrestru’n agor am 10.30am i bob athletwr a bydd y ras gyntaf yn dechrau am 12.30pm. Mae’r ras yn agored i blant o 6 i 16 oed gyda phellter gwahanol ar gyfer pob grŵp oedran. Mae manylion rasys pob grŵp oedran a gwybodaeth ar sut o gofrestru ar-lein ar wefan www.ruthintristars.co.uk - ewch i Junior> Upcoming events. 

Amser: 10.30yb (Cofrestru)

Archebu: Ar-lein

Gŵyl Ganol Haf Dinbych - Carnifal Dinbych 2016 (24 Mehefin 2017)

Diwrnod llawn hwyl i’r teulu gyda gorymdaith o fflotiau, Brenhines y Carnifal a’i chriw a pherfformwyr. Mae’r orymdaith yn dechrau o Galedfryn ac yn gorffen ym Mharc Canol (wrth ymyl Clwb Pêldroed Dinbych sydd y tu ôl i Ysbyty Cymunedol Dinbych).

Thema'r Carnifal: Ffuglen Wyddonol

Amser: 11:00yb - 4:00yp.

Lleoliad: Gorymdaith drwy'r dref yn dechrau o Caledfryn ac yn arwain at brif gae'r Carnifal yn Parc Ganol

http://www.denbighcarnival.co.uk

denbighcarnival@outlook.com

Gŵyl Ganol Haf - Gerddi Agored Gwaenynog (25 Mehefin 2017)

2acer o erddi gan gynnwys gardd â wal o'i chwmpas lle bu Beatrix Potter yn ysgrifennu a darlunio'i stori "Tale of the Flopsy Bunnies". Bydd arddangosfa fechan o'i gwaith hefyd. Ymwelodd Dr Samuel Johnson â'r tŷ (nid ar agor) o'r unfed ganrif ar bymtheg yn ystod ei daith o amgylch Cymru. Yno mae borderi blodau gyda rhai newydd eu hailblannu, coed ffrwythau gwyntyll, pergola rhosod a gardd llysiau. Bydd y cyfraniadau'n mynd tuag at Eglwys Sant Iago, Nantglyn.

Amser: 2-5:30yp

Mynediad: £4, plant am ddim. 

Lleoliad: Gwaenynog, Dinbych, LL16 5NU. 1m Gor. o Ddinbych ar yr A543.

Gŵyl Ganol Haf Dinbych - Triathlon yr Oedolion (25 Mehefin 2017)

Bydd cofrestru’n cychwyn am 7.30am i’r cystadleuwyr cynharaf a bydd ar agor trwy’r bore ar gyfer y rhai sy’n cystadlu’n hwyrach. Mae’r ras yn gystadleuaeth sbrint agored i oedolion. Fodd bynnag, gall plant profiadol sy’n 15 oed a throsodd gystadlu yn amodol ar ganiatâd rhiant. Mae’r manylion cofrestru ar gael ar wefan www.ruthintristars.co.uk - ewch i Senior > Upcoming events.

Amser: 7.30am (Cofrestru)

Archebu: Ar-lein

 

 

PigFest 2017 (12 Awst 2017)

Mae hoff Ŵyl cerdd Dinbych yn ôl!! Manylion i ddilyn

Sioe Dinbych a Fflint 2017 (17 Awst 2017)

Pob blwyddyn, ar y 3ydd dydd Iau ym mis Awst bydd Sioe Dinbych a Fflint yn cynnig diwrnod allan gwych gyda amryw o atyniadau ac adloniant ar gyfer y teulu cyfan. Ymunwch â ni!

Mae Dydd Iau 17eg Awst yn gaddo i fod yn Sioe Dinbych a Fflint bythgofiadwy arall gyda dobarthiadau newydd, llawer o atyniadau newydd, diwrnod allan gwych i'r teulu, arddangoswyr a masnachwyr.

Mae'r atyniadau yn cynnwys y Gwyl Bwyd gyda gwersi dangos coginio a casgliad rhagorol o gynyrch bwyd lleol i demtio eich blas. Bydd yno hefyd ganoedd o Stondinau Masnach, Hen Beiriannau a Cheir Clasurol, Anifeiliaid - Gwartheg,, Defaid, Geifr, Ceffylau gan gynnwys Neidio Ceffylau BSJA.

denbighandflintshow.com/

Sioe Dinbych 2017 (26 Awst 2017)

Sioe teuluol traddodiadol awyr agored yw Sioe Dinbych yn cael ei gynnal yn nhref marchnad hanesyddol Dinbych yn Nyffryn Clwyd. Mae'r sioe yn cynnig amrywiaeth o adloniant gyda llu o gymdeithasau lleol yn dod at eu gilydd i ddathlu goreuon y dref.

Giatiau ar agor o 11 o'r gloch - Cae Lôn Felin, Ffordd Ystrad, Dinbych

Oedolion £6.50, Consesiynau £4.50, Plant 16 a iau am ddim

http://www.thedenbighshow.co.uk/

Clwb Ffilmiau Dinbych - The Book Thief (2013) (8 Medi 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "The Book Thief" (2013) (12) Drama/Rhyfel

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Drysau Agored 2017 (23 – 24 Medi 2017)

Bydd nifer o gartrefi ac adeiladau hanesyddol, diddorol sy’n anarferol ac yn hardd yn cael eu hagor i’r cyhoedd fis Medi er mwyn cynnal teithiau o’u cwmpas a sgyrsiau yn eu cylch. Mae’r penwythnos treftadaeth diddorol hwn yn rhan o raglen sy’n digwydd ledled Ewrop sy’n cael ei gynnal gan Grŵp Drysau Agored Dinbych gyda cefnogaeth Cadw, Cyngor Tref Dinbych a Grŵp Cynefin

Yn ychwanegol i'r adeiladau/safleoedd bydd nifer o ddigwyddiadau, arddangosfeydd a teithiau ar gael

Bydd manylion o'r rhain yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach ar y wean yma ac hefyd mwn llyfryn.

Cofiwch gadw golwg ar y wefan hon!

Gŵyl Eirin Dinbych (7 Hydref 2017)

Mae Eirin Dinbych yn fath unigryw i'r dref, felly mae hi'n iawn i ni ei anrhydeddu gyda ei gwŷl hi ei hun! Yn fuan bydd yr eirin yn cael rhodd statws daearyddol gwarchodedig - gwyliwch allan amdano ...

Mae'r wŷl yn parhau trwy'r dydd gyda amrediad bendigedig o fwydydd ar gael, o rhostio mochyn gyda saws eirin i siocled eirin moethus. Dewch i flasu!

Neuadd y Dref, Sgwar y Goron, Dinbych, LL16 3JT

Amser: 10:00-4:00

Mynediad: AM DDIM

Clwb Ffilmiau Dinbych - The Third Man (1949) (13 Hydref 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "The Third Man" (1949) (PG) Film tywyll/Cyffrous

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - Big Eyes (2014) (10 Tachwedd 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "Big Eyes" (2014) (12) Drama

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

Clwb Ffilmiau Dinbych - 45 Years (2015) (1 Rhagfyr 2017)

Clwb Ffilmiau Dinbych yn cyflwyno "45 Years" (2015)(15) Drama/Rhamant

Drysau ar agor 7:00yh. Ffilm yn dechrau 7:30yh.

Bar a Lluniaeth ar gael. Tocynnau £4 ar y drws.

Gweler www.denbighfilmclub.co.uk am mwy o fanylion amdan y ffilm hon a ffilmiau eraill

Theatr Twm o'r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA

PigStock the Movie (29 Hydref 2016 – 29 Hydref 2018) Ongoing

Marchnad y Bobl, last Friday of the month 9.00am–2.00pm Neuadd y Farchnad

Mae’r farchnad misol yma, sydd yn cael ei gynnal yn Neuadd y Farchnad , Sgwar y Goron
ar ddydd Gwener olaf y mis, yn ffefryn gyda pobl lleol ac ymwelwyr ble mae cynnyrch a chrefftau cartref ar werth.

Le Roc Jive

Pob Dydd Mercher 8.00–10.30pm

Neuadd y Dref